O1 inovovaný ŠkVP 2487 H autoopravár
Partnerské organizácie schvália vedomosti, zručnosti, spôsobilosti a kompetencia pre vzdelávací modul Opravy a diagnostika hybridných pohonov CMV a Opravy a diagnostika elektro pohonov CMV